Statut OSP

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1    

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIONKACH zwana dalej „OSP”.  

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo  o stowarzyszeniach / tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami / oraz ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej / tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229  z późn. zmianami / a także niniejszego statutu.  

Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.  

Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się pod n/w adresem:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach

 ul.Poznańska78

 62-023 GĄDKI   

§ 2  

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone  w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.  

Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.  

§ 3  

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji,  odznak i flagi organizacyjnej  według wzoru regulaminu określonego przez  

Zarząd Główny ZOSP RP.  

§ 4   

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków.   

Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracownika.  

ROZDZIAŁ II  

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA  

§ 5  

Celami i zadaniami OSP są:  

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałania  w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną,  organami samorządowymi i innymi podmiotami.  

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz  innych klęsk i zdarzeń.  

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.  

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej.  

Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych   i przedstawicielskich.  

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz z niniejszego statutu.  

Działanie na rzecz ochrony środowiska.  

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

Upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku wśród dzieci, młodzieży  i członków czynnych.  

Wykonywanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Prowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego  oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  i współpracy między społeczeństwami.  

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1 statutu.  

Udział w obronie cywilnej.  

§ 6    

Cele i zadania wymienione w § 5 OSP realizuje poprzez:  

Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej  i ochrony ludności.  

Organizowanie spośród swoich członków czynnych – zespołu ratowniczego.  

Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków  w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz  ratownictwa.  

Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie  z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu  szkolenia funkcyjnych OSP.  

Organizowanie kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.  

Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów,  sekcji sportowych i innych form pracy  społeczno – wychowawczej  i kulturalno – oświatowej.  

Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.  

Organizowanie działalności kulturalno – turystycznej, w tym wycieczek krajoznawczych  i obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz czynnych  strażaków OSP.  

Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających  z ustawy o ochronie przeciwpożarowej  niniejszego statutu.  

§ 7  

Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być       prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.  

Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej.  

Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:  

udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,  

działania zapobiegające powstawaniu pożarów,  

organizacja wycieczek krajoznawczych i obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla     dzieci i młodzieży oraz czynnych strażaków OSP.  

4.Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:  

organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,  

działalność usługowa na zlecenie osób fizycznych lub instytucji,  z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego,  

organizowanie działalności kulturalno – turystycznej,  

organizacja wycieczek krajoznawczych i obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz czynnych strażaków OSP.  

       5.Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeśli Walne  Zebranie  Członków OSP podejmuje uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.  

ROZDZIAŁ III    

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

§ 8  

Członkowie OSP dzielą się na:  

Członków czynnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.  

Członków wspierających.  

Członków honorowych.  

§ 9  

Członkami czynnymi OSP mogą być:  

Pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej i nie pozbawieni  praw publicznych.  

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeśli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.  

§ 10  

Członek czynny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożył  przyrzeczenie następującej treści:  

W pełni świadom obowiązków strażaka ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne.  

§ 11  

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i  złożyła przyrzeczenie.  

Członkom młodzieżowych drużyn w wieku 16 – 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP  oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.  

Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach  i placówkach wychowawczych oraz miejscu  zamieszkania.  

Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez  Zarząd Główny Związku.  

Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udział w akcjach ratowniczych.  

§ 12  

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju  

OSP, wspomagająca finansowo lub w inny sposób jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:  

Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.  

Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.  

§ 13  

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego  nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.  

§ 14      

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:  

Wybierać i być wybierani do władz OSP, z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia.  

Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.  

Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.  

Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.  

Używać munduru, dystynkcji i odznak.  

§ 15  

Do obowiązków członka czynnego należy:  

Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.  

Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku.  

Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach.  

Dbać o mienie OSP.  

Regularnie opłacać składki członkowskie.  

§16 

Zarząd OSP członków czynnych tworzy zespół ratowniczy.  

§ 17  

Członkostwo ustaje na skutek:  

Likwidacji OSP.  

Skreślenia z listy lub wykluczenia członka czynnego.  

Skreślenia z listy członków czynnych dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:

a)rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

        b)nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok, mimo pisemnego upomnienia,  

        c)śmierci.  

4.Wykluczenieczłonka czynnego dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:  

        a)prowadzenie działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,  

        b)popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi  w dobre imię OSP.  

        5.Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 3 lit. b i w pkt. 4 zarząd OSP umożliwia członkowi czynnemu złożenie wyjaśnień na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu zarządu.   6.Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 3 lit. b i pkt. 4 członek OSP może  w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania  

Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna.  

7.Do czasu rozpatrzenia odwołania członek czynny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.  

8.Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, wydanych członkowi OSP do użytkowania.  

§ 18  

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za  granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd  OSP.  

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.  

§ 19  

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkana, szczególnie zasłużona dla ochrony  przeciwpożarowej Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.  

Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.  

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach  i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także na Walnym  

Zebraniu Członków OSP.  

ROZDZIAŁ IV  

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 20     

Władzami OSP są:  

Walne Zebranie Członków OSP.  

Zarząd.  

Komisja Rewizyjna.  

§ 21  

Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.  

Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 22   

Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.  

Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.  

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

  

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP  

§ 23  

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW JEST NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ OSP.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:  

Podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniach OSP.  

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.  

Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.  

Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.  

Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.  

Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.  

Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.  

Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu,  a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.  

Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.  

Wybieranie i delegowanie członków OSP w skład władz Związku OSP RP.  

Określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej.  

Wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5 – 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego zarządu.  

Wybór, spośród siebie, Komisji Rewizyjnej, w liczbie 3 osób.  

Uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany.  

Nadawanie członkostwa honorowego OSP.  

§ 24  

Walne zebranie może być zwyczajne, sprawozdawczo – wyborcze lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 – 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

§25  

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.  

§ 26   

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat,  a sprawozdawcze raz na rok.  

§ 27  

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków  o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni  przed terminem zebrania.  

§ 28  

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:  

Z własnej inicjatywy.  

Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP.  

Na żądanie ½ liczby członków OSP.  

Na żądanie Związku OSP RP.  

2.Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia podjęcia uchwały lub  otrzymania żądania.  

3.Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, spośród spraw określonych  w § 22 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.  

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub  

Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP – ale ów członek musi  w ciągu 7 dni po odwołaniu otrzymać pismo z jakich  przyczyn został odwołany ze stanowiska. Zarząd może powołać na tą funkcję innego członka OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.  

§ 29  

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów.  W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu i rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.  

§ 30  

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał  w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.  

§ 31  

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.  

ZARZĄD

§ 32  

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także  może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży pełni funkcję wiceprezesa. 

Zarząd może dołączyć do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących  w liczbie nie przekraczającej  ⅓ ustalonego składu.  

§ 33  

Do zadań zarządu należy:  

Reprezentowanieinteresów OSP.  

2 realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP.  

Zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP.  

Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.  

Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu oraz o zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie dokumentów związanych z jej działalnością OSP.  

Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu  Członków OSP.  

Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych  w zakresie zwykłego zarządu.  

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.  

Tworzenie zespołu ratowniczego.  

Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie  z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.  

Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych.  

Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.  

Rozstrzyganie sporów między członkami wynikającymi z ich przynależności do OSP.  

Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.  

§34 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.  

§ 35  

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.  

§ 36   

Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą  większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.  

§ 37  

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.  

§ 38  

Naczelnik straży kieruje zespołem ratowniczym w formie rozkazów i poleceń.  

DO NACZELNIKA STRAŻY NALEŻY:  

a)wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych,  

b)organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,  

c)czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,  

d)kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

e)kierowanie działaniami ratowniczymi OSP i nadzór nad jego sprawnością,  

f)dysponowaniesprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,  

g)opracowanieopinii i wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej  

§ 39  

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:  

pochwałę ustną,  

pochwałę w rozkazie naczelnika straży,  

wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,  

sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.  

§ 40    

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować  następujące środki dyscyplinarne:  

upomnienie ustne,  

naganę w rozkazie naczelnika straży,  

wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.   

§ 41  

ZADANIA SEKRETARZA  

Dobrze spełniona funkcja sekretarza Zarządu OSP ma kapitalne znaczenie dla prowadzenia  

OSP, rangi jednostki w środowisku oraz wpływ na ocenę we władzach nadrzędnych. Sekretarz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje,  jak też ważne dla tej funkcji predyspozycje, a przede wszystkim:  

DO ZADAŃ SEKRETARZA OSP NALEŻY GŁÓWNIE  

Przygotowanie korespondencji.  

Posiadanie wykazu członków OSP i MDP – ewidencję odznaczeń, ewidencję sprzętu.  

Zapewnienie odpowiednich druków, pieczątek i materiałów biurowych.  

Wydawanie legitymacji członkowskich ze zdjęciem.  

Przygotowanie wniosków w sprawie odznaczeń.  

Przygotowanie wniosków o dotacje, dofinansowanie.  

Przygotowanie wniosków o odznaki za „Wysługa Lat”.  

Przygotowanie druków na zebrania sprawozdawcze i posiedzenia Zarządu – jak lista obecności,  protokoły z zebrań, ewidencja uchwał.  

Załatwianie formalności związanych z rejestracją w Sądzie.  

Przygotowanie listy członków oddziału bojowego na badania lekarskie.  

Przekazywanie w terminie (7 dni) dokumentacji z odbytych zebrań władzom nadrzędnym.  

C. KOMISJA REWIZYJNA  

§ 42

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:  

Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.  

Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.  

Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.  

Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.  

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:  

Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.  

Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.  

Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.  

Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.  

§ 43  

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.  

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.  

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej ⅓ ustalonego składu. Zmiany te muszą być  zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.  

Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.  

      5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:  

a)być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu, ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  

b)być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,  

c)otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie  w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.  o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi / Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późn. zmianami/.  

Skazanieczłonka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 28 ust. 4.  

ROZDZIAŁ V   

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP  

§ 44  

Majątek i fundusze OSP powstają z:  

Składek członkowskich.  

Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.  

Dochodów z majątku i imprez.  

Ofiarności publicznej.  

§ 45  

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych  w odrębnych przepisach. Dochód z działalności  gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków  OSP.  

Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone  do podziału między członków OSP.  

§ 46  

ZABRANIA SIĘ:  

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.  

Przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.  

Wykorzystania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych  niż w stosunku do osób trzecich.  

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług odpodmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

ROZDZIAŁ VI   

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP  

§ 47  

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej  liczby członków.  

§ 48  

1 Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.  

Zawiadamianie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być  doręczone wraz  z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.  

§ 49  

W razie rozwiązania OSP Kamionki – Walne Zebranie Członków naszej jednostki wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 5 osób.  W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP Kamionki – uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje Sąd  Rejestrowy – wyznaczając likwidatora.  

Pozostały po rozwiązaniu OSP Kamionki majątek – stanowiący jej własność przechodzi na własność Gminy Kórnik.  

 

Ps.  

Statut zakończono na § 49 pkt. 2  

Z projektem w/w statutu Członkowie OSP Kamionki zapoznali się w dniu 08.07.2014r.   

 

AKCEPTACJA STATUTU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ   

W KAMIONKACH ZOSTAŁA PRZYJĘTA UCHWAŁĄ Nr 1 w dniu 22.07.2014r. PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NASZEJ  

JEDNOSTKI. OD TEGO DNIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW JEDNOSTKI OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PRZEDSTAWIONE W W/W STATUCIE.  

  

 

Kamionki 22.07.2014r.