Jak Zostać Strażakiem

Aby zostać Strażakiem Ochotnikiem trzeba wykazać sie następującymi cechami.
1. szczera chęć do pracy,
2. męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń,
3. wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach,
4. dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,
5. podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej,
6. umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,
7. świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,
8. szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom,
9. koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.


Obowiązki strażaka ochotnika:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz OSP.
3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniach.
4. dbać o mienie OSP.
5. regularnie opłacać składki członkowskie.


Członkowie OSP dzielą się na:

1. członków czynnych,
2. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. wspierających,
4. honorowych.

1. członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści " W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia"

2. członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

3. członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz stowarzyszenia. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel - posiada wszystkie prawa członka czynnego oraz jest obowiązany do udzielania OSP zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegania zapisów statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

4. członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka czynnego, z zastrzeżeniem, że nie opłaca składek członkowskich

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 

Zarząd OSP Kamionki

 

Kontakt