CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

 

Członkowie OSP dzielą się na:

1)członków zwyczajnych, w tym członków  młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2) członków wspierających,

3)członków honorowych.

§ 8

 

1.Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1)pełnoletni   obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2)     małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej  16 lat,
jeżeli  deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OS

 

§ 9

 

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć                w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

 

1.Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła    .......... lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie. 

2.Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do  18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3.Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)wybierać i być wybieranymi do władz OSP z  wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

2)uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5)używać munduru, dystynkcji i odznak.

 

§ 12

 

 Do obowiązków członka zwyczajnego  należy:

1)aktywne uczestniczenie  w działalności OSP.

2)przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.

3)podnoszenie  poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

4)dbanie   o mienie OSP.

5)regularne  opłacanie  składek  członkowskich.

 

§ 13

 

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 14

 

Członkostwo ustaje na skutek:

1)skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2)skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

a)rezygnacji  z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.

b)nie usprawiedliwionego zalegania przez członka   z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

c)śmierci członka.

3)wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

a)prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.

b)popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4)przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

5)od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.                                       

7)skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu  umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.                                                              

 

§  15

 

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i  za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską  w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 16

 

1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

2.Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3.Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.